АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Нелли  Завеновна Карапетян
22.01.2016

Кандидат   педагогических наук; преподаватель

karapetyannelli49@aspu.am

Кандидат   педагогических наук; Преподаватель/Кафедра педагогики

Образование:

1997-2003  соискатель  кафедры теории и истории педагогики  АГПУ им.Х.Абовяна

1992-1997  Армянский государственный педагогический институт им.Х.Абовяна,  факультет биохимии

Ученая степень:

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.01 - теория и история педагогики.

Тема кандидатской диссертации  «Особенности экологического образования и воспитания учащихся в основной школе» 

“Педагогика” 020 специализированного совет при АГПУ им. Х.Абовяна.

Трудовой стаж:

С 2007г. по настоящее время преподаватель кафедры теории истории педагогики Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
С 2000 по 2001 год  учитель биологии в средней  школы № 77,  г. Ереван
С 1997 по 1998 год учитель биологии в  средней  школы № 6, г. Ереван

Читаемые курсы лекций:

Бакалавриат: Теория Педагогики; Практическая Педагогика; Современные педагогические технологии; Методика преподавания предмета ՞Я и окружающий мир՞; Основы управления экологического образования

Круг научных интересов:

Пробелы экологического образования и воспитания, здорового образа жизни, современные  педагогические технологии, педагогическая аксиология, межнациональный поликультурный диалог.

Переподготовка:

2012 год,  Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ, тема «Руководитель учреждения дополнительного образования детей в современных социокультурных условиях» (144/6 часов).
 2015 год, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Тема  Снижение риска бедствий
Участник темы «Разработка многофункциональной модели межнационального поликультурного диалога в моноэтнической и полиэтнической образовательной среде (на примере Армении и России)», выполненной при поддержке ГКН МОН РА в рамках армяно-российского совместного научного проекта № 13RF-016.

Публикации:

 1. Բնության նկատմամբ սովորողների արժեքային վերաբերմունքի ձևավորման մանկավարժական տեխնոլոգիաները: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, 2011:
 2. Էկոլոգիական կրթությունը որպես կայուն զարգացման կարևոր բաղադրիչ, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2012
 3. Կոմպետենտ մոտեցումը որպես էկոլոգիական կոմպետենտության տեսական-մեթոդաբանական հիմք: Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին  նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի  ժողովածու,  2013:
 4. Կրթության բովանդակության էկոլոգիականացման հիմնախնդիրը կայուն զարգացման համատեքստում:  Սուրեն Խուդոյանի 100-ամյակին նվիրված «Հայ մանկավարժության պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու., 2013թ.
 5. Проблема  эколого-валеологической культуры учителя в контексте  модернизации образования  Республики Армения. Психо-педагогические аспек-ты формирования ценности здоровья, культуры здорового у безопасного образа жизни в системе образования. Сборник научно-методических материалов /выпуск II/, М.-2014
 6. Անձի էկոլոգիական դաստիարակվածության մակարդակի հայտորոշման գործընթացի մեթոդաբանական մոտեցումները: Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-ան ՀահհհԵր.:Մանկավարժ, 2015
 7. Педагогические технологии формирования экологических ценностных  ориентации учащихся  основной школы. Образование  личности /научно-методический журнал/ М.:,  №2,  2015.
 8. Կրթության բովանդակության էկոլոգիականացման հիմնախնդիրը մանկավարժական ԲՈՒՀ-ում:  Կրթական ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտանականների  ամառային դպրոցի մասնակցիների հեղինակային նախագծերի ժողովածու, Երևան 2016
 9. Закономерности и особенности экологического образования и воспитания учащихся основной школы. Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XVІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: «Знание», 2016. –128с.
 10. «Ես  եվ  շրջակա   աշխարհը»  ինտեգրված   դասընթացի   դասավանդման մեթոդիկա:/ Համահեղինակ Լ.Թ.Ասատրյան/  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,  Եր.ԱՐՏԱԳԵՐՍ, 2016.
 11. Педагогическая модель формирования экологической культуры  будущих  учителей.  «Наука и образование: новое время»  Научно-методический журнал
  РИНЦ  № 6, 2017 г.
 12. Առողջ ապրելակերպի մշակույթը որպես  սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր: Լրաբեր հասարակակն գիտությունների: /Համահեղինակ Ջանիկյան Ս./ ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրսատ. Եր. 2017, 3(651) 280-288 էջ
 13. Մանկավարժություն: /Համահեղինակ/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար, 2017, 360 էջ
 14. «Մարդ-բնություն» փոխհարաբերությունների արտացոլումը Գր.Նարեկացու աշխատություններում: Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամա նակակից մանկավար ժական մոտեցումների համաբնագրում /գիտա ժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու, Եր. Արտագերս, 2018:
 15. Էկոլոգիական արժեքների արտացոլումը հայ բանահյուսական ժանրերում: Դե-ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները / ԱՀ ԿԳՍՆ; Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան. Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ. , 2018. -392 էջ:

Языки:  русский, французский (со словарем) 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото