АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ПАПИКЯН КАРИНЕ МИШАЕВНА
16.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

papikyankarine40@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/Кафедра педагогики

ОБРАЗОВАНИЕ
2003-2008 соискатель кафедры педагогики АГПУ им. Х.Абовяна
1978- Ереванский орд. Трудового Красного Знамени гос. Университет, факультет xимии
1981- Ереванский орд. Трудового Красного Знамени гос. университет, факультет общественныx профессий

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Тема кандидатской диссертации “Современные теxнологии обучения труду в младшей школе”, АГПУ 020 педсовет

ТРУДОВОЙ СТАЖ
2009-до настоящего времени - доцент кафедры профобразования и прикладной педагогики АГПУ им. Х.Абовяна
1991-2016 - главный специалист Лорийского филиала НИО
2009 май-ноябрь - заместитель ректора по учебной части Европейской Образовательной Региональной Академии /Ванадзорский филиал/
2000-2003 - лектор прикладной психологии и социологии университета “Урарту”
1996-1999 – лектор армянского открытого ыниверситета
1997-1999 - преподаватель Ванадзорской “Бизнес-школы”
1986-1990 - учитель Ванадзорской средней школы N8
1983-1991 - инженер Ванадзорского Государственного института полимерныx клеев

ЧИТАЕМЫЕ КУРСЫ ЛЕКЦИЙ
Теоретическая педагогика
Интегрированные тематические единицы в начальной школе
Основы профессионального развития учителя начальной школы
Художественная обработка материалов
Документоведение в работе социального педагога
Социально-педагогическая конфликтология
Мониторинг и Ддкументоведение в учебном процессе
Технологии внеклассного воспитания.

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Педагогические технологии
Рационализация курсов усовершенствования учителей

ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Участвовала на курсах усовершенствования:
 “Теория инклюзивного образования: практика и управление”, курсы в АГПЫ им. Х. Абовяна
 Высшие политические курсы лидерства женщин, асоциация женщин с университетским образованием
 468-часовые курсы школьных практических психологов МОН РА, НИО
Являюсь преподавателем курсов усовершенствования и повышения квалификации с 1991-2015г /учителя химии, технологии, школьные психологи/.

ПУБЛИКАЦИИ
1. Պապիկյան Կ., Արժեհամակարգի ձևավորումը տարրական դպրոցում «Շախմատ» ուսումնական առարկայի միջոցով, «Մանկավարժության արդի խնդիրները, մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015թ., էջ 261-266:
2. Պապիկյան. Կ. Տեխնոլոգիայի դասավանդման մեթոդիկա պրակտիկումով, ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար, Երևան, 2012թ., 160 էջ
3. Պապիկյան Կ., Դասի պլանավորումը չափորոշչահեն կրթության պահանջներով, «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, 2012, N3-4, էջ 35-40:
4. Պապիկյան Կ., Պատկերացումների ձևավորումն ու զարգացումը տեխնոլոգիայի և կերպարվեստի դասերին // «Նախաշավիղ» ամսագիր, 2009, N1-2, էջ 35-43:
5. Պապիկյան Կ., Հայկական կարպետներ և գորգեր, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009թ., 80 էջ
6. Պապիկյան Կ. Օրիգամի, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2008թ., 48 էջ
НАГРАДЫ
• 2010г – почетная грамота общественной организации образовательно-культурного центра “Маштоц”
• 2011г. – памятная медаль “Акоб Мехапарт” от армянской национальной библиотеки

ЯЗЫКИ: Армянский, русский, английский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото