АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Папоян Арутюн Геворгович
10.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

papoyanharutyun17@aspu.am

Кандидат педагогических наук, преподаватель/ Всемирная история и методика ее преподавани

Образование

1987-1991, аспирантура, Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна в городе Ереване, "Методика преподавания истории", Кафедра истории СССР.
1977-1982, Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна в городе Ереване, факультет истории и географии, по специальности истории и педагогика.
1966-1976, средняя школа Уджана.

Ученая степень
Доцент

Трудавой стаж

Тема диссертации и профессиональный совет
"Методы повышения эффективности сомостоятельного познавательного процесса учащихся в старшей школе» (на примере обучения курса новой и новейшей истории).
Высшая аттестационная комиссия – 020, профессиональный совет Педагогики и философии при Армянском государственном педагогическом университете.

Читаемые курсы лекции
Бакалавриат Методика преподавания истории
Магистратура Проблемы преподавания всемирной истории

Круг научных интересов
Повышениe эффективности сомостоятельных позновательных возможностей и личностно-орентированого обучения учащихся в процессе преподавания истории.

Переподготовки
ASPIRE Ереван, Армения
Интеграция в обществе студентов с особыми потребностями, 28 октября - 5 декабря 2013г. (Сертификат).
Unicef Ереван, Армения
Сертификат за "Укрепление СРБ в педагогической образовательной программе" в рамках программы "Обеспечение стабильности действий по снижению рисков бедствий".

Публикации
/Последние 5 лет / или важные для ученого/
1. Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 7-9/2012, Վանաձոր (44-51 էջեր):
2. Տեսական նյութի շարադրման եղանակներն ու միջոցները պատմության դասավանդման ժամանակ, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», 1, Երևան, «Զանգակ- 97» հրատ. 2013թ., (63-70 էջեր):
3. Պատմության դասավանդման մեթոդիկան դպրոցում (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2013թ. «Տիր» հրատ. 304 էջ:
4. Պատմության դասավանդման գործառույթները, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված նյութերի ժողովածու, II պրակ, Երևան, 2014թ. (310-314 էջեր):
5. Ուսուցչի և սովորողների ուսումնական գործունեության բնութագիրն ու եղանակները, «Պատմություն և հասարակագիտություն», Տարեգիրք, № 1, Երևան, 2015թ. (304-314 էջեր):

Языки
Русский
Немецкий

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото