АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Пируза Альбертовна Саргсян
20.01.2016

Кандидат педагогических наук, ассистент

sargsyanpiruza49@aspu.am

Кандидат педагогических наук, ассистент/Кафедра педагогики

Образование
1998-2001 Аспирантура армянского государственного педагогического института им.Х.Абовяна, кафедра общей педагогики.
1987-1992 Государственный педагогический институт русского и иностранных языков им. В.Я.Брюсова, французско- немецкий факультет, отделение французского языка

Ученая степень
2002г. Кандидат педагогических наук, 13.00.01 по специальности "Tеория и история педагогики", 020 профессиональный совет
Тема защиты "Оптимизация экологического воспитания младших школьников с помощью рализации межпредметных связей"

Трудовой опыт
С 2013-ого года до сегодняшнего дня – ассистент кафедры педагогической теории и истории
2008-2012гг. преподаватель кафедры педагогической теории и истории
2003-2008гг. преподаватель французского языка на кафедре романо-немецкого устного творчества в северном университете
2002-2003гг. в Аштараке преподаватель кафедры методов начального образования и педагогики им. Н.Аштаракеци
1993-1998 учительница французского языка в частной школе "ВЕВГИМ"

Читающийся курсы
Бакалавриат: Теоретическая педагогика;Теоретическая и практическая педагогика; Практическая педагогика; Современные педагогические технологии, Методика преподавания «Я и окружающей мир», интегрированный предмета, История образования и педагогической мысли

Круг научных интересов
Изучение основных вопросов экологического образования и воспитания в общеобразовательных школах, Изучение основных вопросов экологического образования и воспитания в общеобразовательных школах.

Усовершенствования
2015 курс повишения квалификации профессора-преподавательского персонала армянского государственного педагогического университета им. Х.Абовяна
2014 участие в усовершенствовании посвященное критерия учителя в рамках программы
" Шаг за шагам".

Публикации

1. Միջառարկայական կապերը և կրտսեր դպրոցականների էկոլոգիական դաստիարակության բարձրացումը, «Մանկավարժական միտք » 1 , 2002 թ.
2. Նախադպրոցականների էկոլոգիական կրթության բովանդակության ընտրության հիմնախնդիրը, Նախաշավիղ ,2002 թ.
3. Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությունը, Երևան, Զանգակ 97, 2002 թ., ձեռնարկ, համահեղինակ՝ Լ. Ասատրյան
4. Կրտսեր դպրոցականների բնապահպանական դաստիարակության խնդիրները և դրանց իրականացման միջոցները, Նախաշավիղ 2-3 , 2008 թ.
5. Սկսնակ դասախոսների մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունները բուհում, Մանկավարժություն 7-8,2009, համահեղինակ Ս.Ջանիկյան
6. Էկոլոգիական դաստիարակությունը ընտանիքում, Ժողովածու նվիրված Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան 200 –ամյակին, 2010, 1 հատոր, համահեղինակ Ս. Ջանիկյան
7. Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականների բնաճանաչողական հետաքրքրությունների խթանման միջոց, Մանկավարժություն 6 , 2012
8. Ուսուցչի մանկավարժական իմիջը, որպես մասնագիտական գործընթացի արդյունավետության վրա ազդող գործոն: Խ.Աբովյանի անվանՀ.Պ.Մ.Հ.–ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան «մանկավարժ »2013
9. Ուսուցչի էկոլոգիական կոմպետենտությունը որպես մասնագիտական կոմպետենտության բաղադրիչ, «Модернизация образования в контексте современных педагогических парадигм», сборник научно-образовательных докладов и статей
10. Էկոլոգիական գիտելիքների ինտեգրումը օտար լեզվի դասին ( ֆրանսերեն լեզվի օրինակով ), «Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ», հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան ՀՀԳԱԱ «գիտություն» հրատարակչություն 2015
11. Սարգսյան Փ.Ա. Ընտանիք-դպրոց համագործակցությունը , որպես երեխաների սեռական դաստիարակության գործընթացում առկա հակասությունների հաղթահարման միջոց: «Մխիթար Գոշ « ուսումնամեթոդական հոդվածներ, Երևան, 1(46),2017, էջ 40-43,
12. Багдасарян А.А., Саргсян П.А. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, Калуга-Москва, 2017
13. Саргсян П.А., Багдасарян А.А., Формирование представлений гражданского воспитания на уроке иностранного языка (на примере французского языка), U 55 UNIVERSUM: Психология и образование: научный журнал.-№10 (40) РИНЦ , Москва, 2017, стр. 10-14,
14. Սարգսյան Փ. Ա., «Սովորողների համակարգչային տեղեկույթից օգտվելու կարողությունների ուսումնասիրումը ավագ դպրոցի բնագիտական և հումանիտար հոսքերում» : Բնագետ № 3 գիտամեթոդական հանդես,, Երևան, 2018, էջ 293-296,
15. Саргсян П.А. « Использование дидактических игр с экологическим содержанием на уроке иностранного языка ( на примере французского языка) » , U 55 UNIVERSUM: Психология и образование: научный журнал.-№ 3 ( 45 ), РИНЦ , Москва, 2018 стр. 20-24
16. Սարգսյան Փ.Ա. «Սովորողների էկոլոգիական և տեղեկատվական մշակույթի ձևավորումը բնության հետ իրական և վիրտուալ շփման պայմաններում» : Պատմություն և հասարակագիտություն ( գիտական հոդվածներ )Տարեգիրք 4, 2018, էջ 282-289
17. Sargsyan P.A. « Presence of Moral Values According to Shant» , ˅ Международной научно практической конференции: « Образовательная среда сегодня: теория и практика »
18. Саргсян П. А. Применение технологии полноценного (целостного) усвоения знаний в условиях инклюзивного образования, Научно – методический и теоретический журнал, Социосфера №2, Самара 2018, РИНЦ, стр. 128-131

Языки: русский, французский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото