АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ПОГОСЯН САМВЕЛ АНДРАНИКОВИЧ
10.02.2016

Заместитель декана по науке и международному сотрудничеству, доктор исторических наук, профессор

poghosyansamvel16@aspu.am

Доктор исторических наук, профессор/Кафедра истории Армении

Заместитель декана по науке и международному сотрудничеству

ОБРАЗОВАНИЕ
1999 - 2002 - аспирант кафедры истории Армении, Армянский государственный педагогический университет
1995-1999 - Армянский государственный педагогический университет; факультет истории и географии, диплом по истории

СТЕПЕНЬ
2003 - Кандидат исторических наук, тема "Погос Нубар: социально-политическая деятельность", 7.00.01, профессиональный совет 004
2006 - доцент (доцент)
2016 - Доктор исторических наук, тема “Киликия в планах армянских общественно-политических кругов и государств Антанты (1914-1918)”, 7.00.01, профессиональный совет 004

РАБОТА
2015 - по настоящее время - заместитель декана по научной работе и аспирантуре на факультете истории и правоведения (АГПУ)
2003 - по настоящее время - Армянский государственный педагогический университет имени Х.. Абовяна; Доцент
2003 - 2005 - Армянский Открытый университет; лектор
2002 - 2006 - Университет международных отношений "Анания Ширакаци"; лектор

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ
Бакалавр: "История Армении" для не исторических факультетов
Мастер: "Армянский вопрос и международная дипломатия".
Мастер: “Вопросы геноцида”

ТРЕНИНГИ
1. “Networking European Citizenship Education (NECE) Conference”, Thessaloniki, 22-24.10.2015.
2. “Contested Memories of the Difficult Past. Eastern Europe and Its History of the 20th Century”, International Conference, Kyiv, 30 September – 2 October 2016.
3. Training seminar-simulation for a modern community “International Community: Debate and Negotiate for Interests and Compromises, International Seminars in Ukraine, Armenia and Georgia, 07-09.11.2016.
4. Семинар-тренинг преподавателей по программе ARMENKA, Ереван, 01-02.12.2016:

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
История Армянского вопроса и Геноцида армян, ближневосточная политика великих держав в первой четверти 20-го века, деятельность Погос Нубара, Киликия в 1914-1923, Армянский легион

ЧЛЕНСТВО
“Ассоциация историков армении” НГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10 международных и 8 республиканских

ПУБЛИКАЦИИ
Две книги, один учебник, один сборник, более шести десятков научных статей.
Опубликованые статьи в 2012-2016гг.
1. The formulation of market economy in Armenia as a decisive
factor in the process of establishing an independent statehood, European Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2016, N 4, p. 3-5.
2. Մուդրոսի զինադադարը և Հայկական հարցը, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2016, էջ 176-182:
3. Իտալիայի հավակնությունները Կիլիկիայի նկատմամբ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2016, թիվ 1-2 (25-26), էջ 35-43:
4. Միացյալ Հայաստանի խնդիրը 1917-1918 թթ., Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 2, Երևան, 2016, էջ 8-23:
5. Սայքս-Պիկո-Նուբար համաձայնության պայմանների փոփոխումը Ֆրանսիայի կողմից, Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1, Երևան, 2015, էջ 172-187:
6. The battle of Megiddo and the Eastern Legion, Conference Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015, Book 3 (Anthropology, archaeology, history and philosophy), Sofia, 2015, pp. 449-454.
7. The Entente States’ ambitions in Cilicia during First World War, Conference Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015, Book 3 (Anthropology, archaeology, history and philosophy), Sofia, 2015, pp. 471-478.
8. Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի ինքնավարության հարցը ռուսական դիվանագիտության 1914-1915 թթ. գաղտնի ծրագրերում, Վէմ, Երևան, 2015, թիւ 2 (50), էջ 59-77:
9. Հայկական զինուժի դերը Պաղեստինյան ռազմաճակատում 1918 թ., Էջմիածին, 2015, թիվ 7, էջ 102-117:
10. Մուսալեռցիներին իր քաղաքական և մշակութային ազդեցությանը ենթարկելու Ֆրանսիայի քաղաքականությունը, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2015, թիվ 1 (23), էջ 47-57:
11. Կիլիկիահայության տեղահանությունը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 173-179:
12. Արևելյան լեգեոնի հայ սպաներն ու հոգևորականները, Հայագիտական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 1, էջ 103-116:
13. Ֆրանսիայի հավակնությունները Կիլիկիայում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Էջմիածին, 2015, թիվ 1, էջ 70-91:
14. Մուսալեռցիները ֆրանս-բրիտանական ծրագրերում 1915 թ., Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, թիվ 3, էջ 47-57:
15. Կիլիկիան գրավելու և Ջեմալ փաշայի հետ բանակցությունների խնդիրը Անտանտի նախագծերում (1915 թ. երկրորդ կես), Հայագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2014, էջ 92-104:
16. The solidarity of Armenian organizations in the USA and the voluntary movement during World War I, Proceedings of the 4th International Conference on History and Political Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014, p. 36-42:
17. Մեգիդոյի ճակատամարտը և Հայկական լեգեոնը: Թուրքական բանակի ջախջախումը Պաղեստինում, Լիբանանում և Սիրիայում 1918 թ. աշնանը, Վէմ, 2014, թիվ 3, էջ 135-157:
18. Կիլիկիան հայ գործիչների ծրագրերում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Էջմիածին, 2014, թիվ 8, էջ 99-126:
19. Կիլիկիայի հայերի տարագրությունը և այն կանխելու նախագծերը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, «Պայման» պատմամշակութային հանդես (պարսկ.), Թեհրան, 2014, թիվ 6, էջ 57-68:
20. Կիլիկիայի համար առաջացած ֆրանս-իտալական հակասությունները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 138-143:
21. Արևմտյան Հայաստանի եվրոպացի ընդհանուր տեսուչների ընտրութ¬յան հարցի շուրջ, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 90-ամյա¬կին նվիրված գիտական կոն¬ֆե¬րան¬սի (Երևան, 14 դեկտեմբեր, 2012թ.) նյութերի ժողովածու, պրակ II, Երևան, 2014, էջ 429-433:
22. Հայկական լեգէոնի մուտքը Լիբանան եւ Կիլիկիա (1918), Բազմավէպ, Վենետիկ, 2013, ՃՀԱ տարի, թիւ 3-4, էջ 211-233:
23. Ստեփան Սապահ-Գյուլյանի մասնակցությունը Հայկական լեգեոնի կազմավորման գործընթացին, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2013, թիվ 1, էջ 142-151:
24. Հայկական լեգեոնի տեղակայումը Կիպրոսում, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, թիվ 2 (19), էջ 45-52:
25. Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916 թ.), Պատմաբանասիրական հանդես, 2013, թիվ 3, էջ 44-61:
26. Արևելյան լեգեոնի տեղափոխումը Պաղեստինյան ռազմաճակատ, Լրատու: Գիտական հոդվածնե¬րի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2013, թիվ 2, էջ 77-85:
27. Գևորգ Ե կաթողիկոսի և Պողոս Նուբարի նամակագրությունը, Էջմիածին, 2013, թիվ 4, էջ 45-59:
28. Ամերիկահայերի կամավորագրութ¬յունը Հայկական լեգեոնին, Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտո¬ցի անվան համալսարանի 15-ամ¬յա¬կին նվիրված միջազգային գի¬տա-ժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2012, էջ 160-163:
29. Մեծ Բրիտանիան և Կիլիկիայի ազատագրման հարցը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Լրատու: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, թիվ 2, էջ 93-100:
30. Կիլիկիայում հայկական ազգային օջախ ստեղծելու հարցը, «Ազգ, հայրենիք, պետություն. պետականության գաղափարը» միջազգային գիտաժողովի (2011թ. նոյեմբերի 6-8-ը, Ծաղկաձոր) հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 119-125:
31. Հայոց ցեղասպանությունը կեղծելու թուրքական քաղաքականության սկզբնավորումը, Լրատու: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, թիվ 1 (12), էջ 130-134:
32. Մարկ Սայքսի դիրքորոշումը հայերի և Հայկական հարցի վերաբերյալ, Հայկազեան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, 2012, թիւ 1, էջ 55-80:


ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Армянский, русский, английский 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото