АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Рузан Виликовна Долуханян
10.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

dolukhanyanruzan02@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент / Кафедра древней и средневековой армянской литературы и методики ее преподавания

Образование: Армянский государственный педагогический институт, факультет армянского языка и литературы

Ученая степень: кандидат педагогических наук
ԺԳ.00.02 методика обучения и образования (армянская литература), научный совет АГПИ им. Хачатура Абовяна, тема диссертации: Обучение исторического романа в старшей школе

Трудовой стаж:

2004-2016г. преподаватель АГПИ, 1992-2011г. N118, N4 в школах: учительница, 1986-1992г. издательство НАН РА, корректор

Читаемые курсы лекций:
Бакалавриат: История армянской литературы, курсы по выбору студента ( эпос «Давид Сасунский»)
Магистратура: связи и отношения метода литературы с педагогической психологией, курсы по выбору студента (Французские арменоведы)

Круг научных интересов: История армянской литературы, армянский фольклор, методика преподавания литературы
Переподготовки: IREX программа подготовки учителей средней школы, курсы повышения квалификации организованным АГПИ для профессуры
Публикации:

1.Հրանտ Մաթևոսյանի «Կանաչ դաշտ» պատմվածքի ուսուցումը չորրորդ դասարանում, «Լուսակն» հրատարակչություն /հատուկ թողարկում նվիրված գրողին/, Երևան, 2005
2. Աշակերտական թերթի գնահատման սյունակաշար /սեմինարի թեմա/, «Նոյան տապան», Երևան, 2005 /Այռեքսի-ի հայաստանյան գրասենյակ/
3. Խ. Աբովյանի «Թուրքի աղջիկը» պատմվածքը հայ գրականության դասին /արտադասարանական ընթերցանություն 9-րդ դասարան/, Հայագիտական հանդեսի հատուկ թողարկում` նվիրված համալսարանի 85 ամյակին, Երևան, 2007
4. Արտագնա դաս նվիրված Հովհաննես Թումանյանին, Համալսարանի 85 ամյակին նվիրված 53-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2008
5. Վարդան Դևրիկյան, Վարդանանք և հայ երիտասարդությունը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1(624), 2009
6. «Վերք Հայաստանի» վեպի առաջաբանի ուսուցումը 10-րդ դասարանում, Հայագիտական հանդես 1-2(10-11), Երևան, 2009
7. Հրանտ Մաթևոսյանի «Հացը» պատմվածքի ուսուցումը, Հայագիտական հանդես Երևան-2011թ.
8. Վահագնի առասպելն ըստ Անանիա Շիրակացու, Հայագիտական հանդես, հ.1-2, 2013թ.
9. Դ.Դեմիրճյանի «Ավելորդը» պատմվածքի ուսուցումը դպրոցում, Հայագիտական հանդես, հ.3-4, 2013թ.
10. Խիզախ մարդու կերպարը հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ, «Կանթեղ», 2013թ.
11. Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÝ ÇÙ³ëïáõÝ ÏÝáç ¹Çï³Ï»ïÇó, <<г۳·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ë>>, թ.3-4 /23-24/,2014թ.
12. Համո Սահյանի բանաստեղծությունները` նվիրված հայ գրողներին, г۳·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, N1, ºñ¨³Ý 2014
13. Վահագնի առասպելը ըստ Անանիա Շիրակացու /նվ. Ա.Շիրակացու ծննդյան 1400-ամյակին/,
<<Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար>>, Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա /2012թ.դեկտեմբերի 14/, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվ.գիտաժողովի նյութեր, պրակ 2, Երևան 2014
14. Հովհ.Շիրազի մայրերգության դաստիարակչական խորհուրդը /<<Հովհաննես Շիրազը և հայ ժողովրդական բանահյուսութ- յունը>> ժողովածու, 75 էջ/, <<Լուսակն>> հրատ, 2014թ.
15. Պատմության փիլիսոփայությունը ըստ Մուրացանի <<Ռուզան>> պատմական դրամայում /Հայ գրականագիտության դասականը, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին/, <<Լուսակն>> հրատ., Երևան, 2014թ.
16. Մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը <<Բազմավեպում>> /1843-1863թթ./ , մենագրություն, <<Լուսակն>> հրատ., Երևան, 2015թ.
17. Հովսեփ Օրբելին և <<Սասունցի Դավիթ>> հայ ժողովրդական էպոսը, <<Լուսակն>> հրատ., Երևան, 2015թ.
18. Վ.Բրյուսովի «Поэзия Армении» ժողովածուն և հայ հին ու միջնադարյան քնարերգությունը, Հոդվածների ժողովածու, Լուսակն, Երևան, 2016թ.
19. Հոդվածների ժողովածու, Նվիրվում է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյա հոբելյանին, «Լուսակն», Երևան, 2017թ.
20. Մանկավարժական, բարոյախոսական և հայրենասիրական դասերը «Բազմավէպում» (1866-1885թթ.), մենագրություն, «Լուսակն», Երևան, 2017թ.
21. Հայրենասիրության պատգամները, Հոդվածների ժողովածու, «Լուսակն», Երևան, 2017թ.
22. Սիլվա Կապուտիկյանի մանկավարժական ու բարոյախոսական դասերը, Հոդվածների ժողովածու, Լուսակն, Երևան, 2018թ.
23. Հավերժ արդիական ամենայն հայոց բանաստեղծը, Հոդվածների ժողովածու, «Լուսակն», Երևան, 2019թ.
24. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը և Հովսեփ Օրբելին, Հոդվածների ժողովածու, «Լուսակն», Երևան, 2019թ.
25. Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ, Հոդվածների ժողովածու, , «Լուսակն», Երևան, 2020թ.
26. Մանկավարժական, բարոյախոսական և հայրենասիրական դասերը «Բազմավէպում» (1896-1906թթ.) ՄԱՍ Գ, մենագրություն, «Լուսակն», Երևան, 2020թ.
27.Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2021թ.

Языки: русский, английский.

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото