АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАРХУДАРЯН
16.02.2016

Кандидат юридических наук, доцент

barkhudaryansergey19@aspu.am

Доцент/преподаватель/Кафедра социологии

Образование:
1981-1988гг.-Всесоюзный заочный юридический институт

Научная степень
Кандидат юридических наук, защита кандидатской диссертации, тема: «Принцип состязательности в гражданском процессе», ԺԲ.0004
Опыт работы:
2012г.-по н.вр.-АГПУ им.Х.Абовяна, кафедра политологии и истории права, преподаватель
1994г.-по н.вр.- член адвокатской палаты, адвокат
2009-2012г.г.- г.Ехегнадзор, университет «Գիտելիք», юридический факультет, преподаватель
2003-2009г.г.- Гаварский государственный университет, юридический факультет, преподаватель
2000-2003г.г.- г.Абовян, Государственный архитектурный колледж, юридический факультет, преподаватель

Читаемые курсы:
Бакалавриат: юриспруденция
Область научных исследований:
Основы юриспруденции, право судопроизводства, задачи законодательства в области образования, государственная политика в области образования, анализ государственных гарантий образовательного права.
Переподготовка:
Организация «Юношеские достижения Армении»
Прослушал курс повышения квалификации вузовских преподавателей на юридическом факультете Ереванского государственного университета по уголовно-правовой специальности

Членство:
Член Адвокатской палаты РА
Издания:
1. Ինչպես նախապատրաստվել քրեական իրավունք առարկայի քննությանը, մեթոդական ցուցումներ, «Գրականհայրենիք» ՓԲԸ, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան 2009թ, 36 էջ
2. Դատաքննության ընդհանուր պայմանների հասկացությունը և նշանակությունը, գիտական հոդված, «Կանթեղ գիտական հոդվածներ 1 (46)», «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011 թ., էջ 272-284
3. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքների ընդհանուր բովանդակությունը և դասակարգումը, գիտական հոդված, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան2011թ.,էջ 324-335
4. Մրցակցության սկզբունքի իրագործման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում, մենագրություն, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2011թ., 216էջ
5. Քաղաքացիական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ձևերը և եղանակները, գիտական հոդված, «Դատական իշխանություն», «Անտարես» հրատարակչություն, Երևան2013թ.,էջ 48-53
6. Կտակը որպես ժառանգման հիմք, գիտական հոդված, «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հրատարակչություն, Երևան2014թ.,էջ 197-204

Награды:
Грамота за многолетний добросовестный труд, исключительные профессиональные возможности, большой вклад в становлении адвокатского института в РА.

Знание языков:
Русский-отлично
Английский-удовлетворительно
Немецкий-удовлетворительно

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото