АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

СИРАРПИ РУБИКОВНА ХАЧАТРЯН
15.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

khachatryansirarpi42@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/Кафедра родного языка и методики его преподавания

Образование
• 2004–2009 гг. – соискатель кафедры армянского языка и методики его обучения АГПУ имени Х.Абовяна

• 1998-2003 гг. – студентка филологического факультета (армянский язык и литература) Армянского государственного педагогического института имени Хачатура Абовяна /диплом с отличием/.

Ученая степень

Тема кандидатской диссертации: «ՕБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ», специализированный совет: «Педагогика» – 020, специальность: 13.00.02 - «Методика преподавания армянского языка».
Трудовой стаж
• С сентября 2016 года – преподаватель кафедры родного языка и методики его преподавания
• 2013 г. –2014 г. – преподаватель кафедры арменоведения Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова
• 2006 г. -2013 г. преподаватель кафедры армянского языка и методики его обучения АГПУ имени Х.Абовяна

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
• Методика преподавания армянского языка
• Современный армянский язык (Фонетика, Лексикология)
• Армянский язык и культура речи
• Армянский язык и литература

Круг научных интересов: Методика преподавания армянского языка, современный армянский язык .

Награды
• Благодарность-от факультета иностранных языков АГПУ имени Х.Абовяна
• Благодарность- от филологический факультета АГПУ имени Х.Абовяна
• Благодарность- АГПУ имени Х.Абовяна

Публикации 2005 – 2016
1. Ածականի ուսուցման առաջին դասը, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ §Հայագիտական հանդես ¦, N 3(6), Երևան, 2007թ., էջ 25-32:
2. Ածականականդերանուններիուսուցումը, §Կանթեղ ¦ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1(34), Երևան, 2008թ., էջ 52-59:
3. Գոյական//ածական տարարժեք բառերի ուսոցումը միջին դպրոցում, §Մանկավարժական միտք¦ N 4, Երևան, 2008թ., էջ 140-148:
4. Ածական//մակբայ տարարժեք բառերի ուսոցումը, Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ §Հայագիտական հանդես¦, N 2, 3(8-9), Երևան, 2008թ., էջ 48-57:
5. Ածականի տեսակների ուսուցումը հիմնական դպրոցում, §Լեզու և կրթություն 3 ¦ Հավելված §Մանկավարժական միտք¦ հանդեսի, Երևան 2012թ., էջ 100-106:
6. Հականիշ ածանցների ուսուցման մեթոդիկան, §Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ¦, Երևան, 2016թ., էջ 59-65:
7. Հոմանիշ ածանցների ուսուցման մեթոդիկան, §Մանկավարժական միտք¦ 2016, 3-4, Երևան, 2016թ.:

Языки: армянский, русский, английский.

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото