АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Вера Марукян
19.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

maruqyanvera41@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/Кафедра Специальная педагогика и психология

Образование
2010-2014 гг.. соискатель кафедры Специальной педагогики и психологии Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна
2008-2010 гг.. закончила Армянский Государственный Педагогический Университет имени Х. Абовяна, факультет дошкольного, начального и специального образования, специальность: Тифлопедагог /Магистратура/
2004-2008 гг.. закончила Армянский Государственный Педагогический Университет имени Х. Абовяна, факультет дошкольного, начального и специального образования, специальность: Тифлопедагог-логопед / Бакалавриат/

Научная степень

ЖГ.00.03 - Спецализацыя особой педагогики, тезис - Образование пространственных навыков ориентации дошкольников с нарушениями зрения в семье

Трудовой стаж
2010 по настоящего время - Преподаватель кафедрой специальной педагогики и психологии Армянского Государственного Педагогического университета им. Х. Абовяна
2008-2011 №38 им. Белинского педагог-логопед
2008-2010 Спецальный детский дом им. Мари Измирляна, логопед

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Тифлотехнические средсва и Брайловская система обучения, ресурсы гигиены Офтолмологии, психологическая оценка и диагностика детей с нарушениями зрения, Тифлопедагогика, Тифлопсихология, дошкольная тифлопедагогика, формы общения для людей с нарушениями зрения, методика зрительного восприятия людей с нарушениями зрения

Круг научных интересов

Специальная педагогика и специальная психология

Переподготовки

1. «Перкинс», Международная программа 2011-2013
2. « Вопросы инклюзивного образования» международного симпозиума 2015
3. « Медиа и психическое здоровье» симпозиум: асоциация армянской психиатрии, 2015
4. « Знание это жизнь» ACTIVATE TALKS- Центер инновационных технологии, 2015
5. «Аварийное устойчивость действия по снижению риска» -это программа обучения для повышения образования

Публикации

1. Օրվա ռեժիմում կույր և թույլ տեսնող դպրոցականների ֆիզիկակամ դաստիարակությունը; Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու,N8, Եր. 2009 «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 32-34 էջ
2. Տեսողության խանգարումով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու զարգացման տեսական մոտեցումները, Հատուկ կրթություն գիտամեթոդական տեղեկատու: ՎԱ. Կատինյանի խմբագրությամբ, N3; Եր. 2011; 46-58 էջ
3. Նախադպրոցական տարիքի տեսողության խանգարումով երեխաների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր; Եր.2013; «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 188-193 էջ
4. Ընտանիքում տեսողության խանգարումով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման վերլուծությունը գիտամեթոդական գրականությունում, ընդունված է տպագրության; Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողով:
5. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «ՄխիթարԳոշ» գիտամեթոդական հանդես; Եր. 2015; 272-275էջ
6. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների դաստիարակության հիմնախնդիրները ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր N3-4 ; «Զանգակ» հրատարկչություն;Եր. 2015; 234-239 էջ
7. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման անհրաժեշտության տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում; Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, 2015

Знание иностранных языков

русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото