АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ТАДЕВОСЯН АРТУР АРМЕНОВИЧ
19.09.2020

Кандидат пед. наук, доцент

Кандидат пед. наук, доцент/Кафедра Информатики и методики ее преподавания

ОБРАЗОВАНИЕ
2004 - 2007 Армянский государственный педагогический университет им. Х.Абовяна аспирант по специальности “Математика и методика ее преподавания”
1999 – 2004 Армянский государственный педагогический университет им. Х.Абовяна Физикоматематический факультет по специальности “Математика и информатика” (с отличием)

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
06.08.2007 Кандидат наук
“Самостоятельные работы школьников как способ повышения эффективности обучения геометрии”
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 “Методика преподавания и воспитания’’ (математика)
27.01.2011 Ученая степень доцента

ТРУДОВОЙ СТАЖ
2010-по сей день Армянский государственный педагогический университет им. Х.Абовяна Доцент кафедры Информатики и методики ее преподавания
2009-2010 Армянский государственный педагогический университет им. Х.Абовяна Руководитель отдела компьютерных услуг, Руководитель научно-исследовательского центра
2005-2009 Армянский государственный педагогический университет им.Х.Абовяна Руководитель отдела компьютерных услуг,
2004-2005 Армянский государственный педагогический университет им.Х.Абовяна Компьютерный оператор

ЧИТАЕМЫЕ КУРСЫ ЛЕКЦИЙ
Бакалавриат
ИКТ в профессиональных целях, Компьютерные сети, Образовательные порталы и интернет-ресурсы, Теория и методика преподавания информатики, Методика преподавания информатики

Магистратура
ИКТ в профессиональной сфере

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Информационно-коммуникационные технологии, сетевые технологии, объектно-ориентированное программирование

ПЕРЕПОДГОТОВКИ
2015 Курс повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Армянского государственного педагогического университета им. Х.Абовяна
24.08.2015 Курс IT Essentials - Аппаратное и программное обеспечение ПК
29.09.2013 Сертификат “Cisco Certified Network Associate (CCNA) industrial” (CertificateVerification № 415931602425ASCJ)
2012 – 2013 Курс CCNA Exploration Cisco Networking Academy “Center of advanced technology researches''

ПУБЛИКАЦИИ

1. Software Module Development of Pupils’ Performance Statistical Analysis in Public School.
2. Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կրթության բովանդակային բաղադրիչները որպես դաստիարակության միջոց (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ):
3. Ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման տրամաբանական-հոգեբանական կոորդինատների մեթոդի կիրառության մասին:
4. Ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացման եռաչափ մի մոդելի մասին:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3323-2436    

НАГРАДЫ
Премия председателя государственной думы Республики Армения “Будущее педагогики”

ЯЗЫКИ
Армянский (родной), русский, англиский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото