АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ЗАРУИ АСКАНАЗОВНА АСАТРЯН
22.01.2016

Кандидат педагогических наук, ассистент

 z.a.asatryan@gmail.com

Кандидат педагогических наук, ассистент/Кафедра педагогики

ОБРАЗОВАНИЕ
1985-1990гг. Студентка факультета Педагогики и начального образования ГПИА имени Х. Абовяна
1974-1984гг. Средняя школа №174 г. Еревана

Научная степень
2010г. Кандидат педагогических наук Тема кандидатской диссертации – "Проблема реформы системы оценки знаний школьников в начальной школе" по специальности ЖГ.00.01-"Теория и история педагогики" профессиональный совет 020 "Педагогика"

Трудовой стаж
С 2015г. ассистент на кафедре Теории и истории педагогики ГПУА имени Х. Абовяна
С 2005г. по сей день – преподаватель Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна
1990-2007гг. в Ереванской средней школе №191 в качестве учительницы начальных классов
1984-1985гг. Станция юного техника Орджоникидского района, в качестве групавода

Читаемые курсы лекции в бакалавриате
• Педагогика начального образования
• Теоретическая педагогика
• История образования и педагогической мысли

Круг научных интересов

Проблемы начального образования, история армянской школы и педагогической мысли
Переподготовки
2000г. Семинар для руководящих работников и представителей общества на тему "Актуальные точки зрения на здоровье подростков" в рамках экспериментальной образовательной программы "Здоровая юность".
2012г. Семинар-тренинг, посвященный международному дню борьбы со СПИД-ом. Тема: "ДОСТИЧЬ НУЛЯ с девизом "Педагоги против СПИД"-а"
2014г. Участие в переподготовке, посвященной критериям учителя в рамках программы "Шаг за шагом"

Публикации
1. Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման հայեցակարգային դրսևորումները մանկավարժության պատմության մեջ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 3/9/, 2010, էջ. 26-31
2. Գնահատման համակարգի ձևավորման պատմական նախադրյալները, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Եր.: «Մանկավարժ» հր.,2013, էջ. 283-286
3. Ռիսկի խմբում հայտնված երեխաների հետ տարվող մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկությունները, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթու¬թյան արդիա¬կանա¬ցու¬մը ժա¬մա¬նա¬կա¬կից մանկա¬վար¬ժա¬կան հարա¬ցույ-ցե¬րի համա¬տեքս¬տում» (Модер¬н謬¬за¬циа образо¬вания в контексте современ¬ных педаго¬гических парадигм) խորագրով միջ¬ազ¬գա¬յին գիտա¬կան համաժո¬ղո¬վի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014.-288 с.էջ 136-140
4. Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների ակտիվացման ուղիները ժամանակակից դպրոցում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336 էջ

Языки:русский, французский (со словарем)

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото