Astghik Zhora Balayan
15.02.2016

CANDIDATE OF PEDAGOGICAL SCIENCES, ASSOCIATE PROFESSOR

 

 

balayanastghik42@aspu.am

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor/ Chair of Mother Tongue and Its Teaching Methodology

Education
• 1998-2002 PhD of the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
• 1994 – 1998 Faculty of the Elementary Education and Defectology of the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

Work Experience
1999 up to present- Lecturer of Chair of Mother Tongue and Its Teaching Methodology of the Faculty of Elementary Education of ASPU
2007 up to present-Specialist of the Department of Armenian Scientific and Social-Cultural Subjects of the National Institute of Education of MES RA

Courses
Bachelor’s Degree Course
• Teaching Methodology of Mother Tongue
• Expressive Reading
• Oral Speech Development

Scope of Academic Interests: Methodology in Language Teaching, Pedagogy

Trainings: Armenian and International Educational Program (From 1999 up to present)

Publications
1. Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր 2, 3, 4 ձեռնարկների համահեղինակ, Էդիթ Պրինտ, Եր., 2010 - 2012:
2. Գրական ունկնդրում և խոսք. 1-ին դասարանի ձեռնարկի համահեղինակ, Էդիթ Պրինտ, Եր., 2012:
3. Բառատետր - բառարան 2-4-րդ դասարանների համար, Զանգակ, Եր., 2014:
4. Պատրաստվում ենք հանդեսի. 1-ին մաս, Զանգակ, Եր., 2014:
5. Քրեստոմատիա. 2-4-րդ դասարանների համար ձեռնարկի համահեղինակ, Նարպրինտ, Հրազդան, 2014:
6. Ամառային տետրեր 2 – 4-րդ դասարանների սովորողների համար աշխատանքների համահեղինակ, Զանգակ, Եր., 2014:

Languages: Russian, English

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image