ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Այծեմիկ Արշակի Կորկոտյան
22.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

korkotyanaycemik26@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Թանգարանագիտության գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն

ՀՊՄՀ Կուլտուրայի ֆակուլտետ «Գրադարանավարության, մատենագիտության»

Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
2009թ. թեկնածուական ատենախոսություն «Հայ գիրքը և տպագրական գործը Իրանում 17-րդ դարում (Խաչատուր վարդապետ Կեսարացի)» թեմայով, բանասիրական գիտություների թեկնածուի գիտական աստիճան, (Ժ01.09) մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

1999-2006թթ. համատեղության կարգով, 2007թ-ից 1 հաստիքով, ՀՊՄՀ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Գրադարանային մարքեթինգ, մենեջմենթ, Արտասահմանյան մատենագիտության հիմունքներ, Աշխատանք ընթերցողի հետ, Գրադարանային գործի պատմությունը Հայաստանում և արտասահմանում

Մագիստրատուրա՝ Գրադարանային ֆոնդեր, Գրադարանային գործի ռազմավարական ղեկավարում, Տեղեկատվական և տեխ. Միջոցները գրադարանային գործում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Մասնակցություն ուսումնական ստորաբաժանման ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքներին

Հրապարակումներ
Հայկական տպարությունը 18-19-րդ դարերում (Նոր Նախիջևանում, Աստրախանում, Փարիզում, Թիֆլիսում): Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբեր, 19-21, 2009թ.)-Եր: Մանկավարժ, 2010 : Էջ 132-134:
Հայկական տպագրությունը ուկրաինահայ գաղութում XVII դարում: Հայկական տպարության 500-ամյակը (1512-2012): Գիրքը պատմամշակույթային և տեղեկատվական հաղորդակցությունների Մանկավարժ 2010, էջ 103-107:
Առաքել Ջուղայեցի և նրա հիմնադրած տպարանը: Օրիենտալիա: Հոդվածների ժող.:ԵՊՀարևելաիտության ֆակ.-ի երիտ. դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվ-ի ժողովածու.-Եր.: Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, 2010, պր. 11: Էջ 64-68
Խաչատուր Կեսարացին դավանական խոտորումների և հերձվածողության դեմ մղված պայքարում Իրան-Նամէ /Արևելագիտ. հանդես, Եր. Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն.-հտ. 44-45,2012-2013, էջ 142-146:
Առաքել Ջուղայեցին և նրա հիմնադրած տպարանը: Օրիենտալիա: Հոդվածների ժող.:ԵՊՀարևելագիտության ֆակ.-ի երիտ. դասախոսների և ասպիրանտների իտական հոդվ-ի ժողովածու.-Եր.: Իրանաիտական կովկասյան կենտրոն, 2015, պր. 11: Էջ 64-67
Հայ գրատպությունը Հոլանդիաում,Ոսկան Երեվանցի: Օրիենտալիա: Հոդվածների ժող.:ԵՊՀարևելագիտության ֆակ.-ի երիտ. դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվ-ի ժողովածու.-Եր.: Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, 2015, պր. 16: Էջ 69-83

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն