ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Սերգեյի Մուրադյան
19.02.2016

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի՝ գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyansvetlana41@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցնետ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ/Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ 

Կրթություն
2016թ. – Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2010թ. – Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2008-2010 թթ. Մագիստրոսական կրթություն` Սուրդոմանկավարժություն, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Հատուկ կրթության բաժին
2006-2008 թթ. լրացուցիչ կրթություն լոգոպեդիա մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Հատուկ կրթության բաժին
2004-2008թթ. Մասնագիտություն` Սուրդոմանկավարժություն, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Աշխատանքային փորձ
2018թ. – ից առ այսօր Հատուկ եւ ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի՝ գիտության եվ միջազգային համագործակցության հարցերով տեղակալ
2017 թ-ից առ այսօր –of Healthcare & Biological Sciences Research Association (HBSRA) փոխնախագահ
2010 թ-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ»,«Հատուկ հոգեբանության հիմունքներ», «Հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցներ», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների բանավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների գրավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա», «Ներառական կրթություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության և դաստիարակության համակարգը, լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման և արտաբերության զարգացման ժամանակակից մոտեցումները

Վերապատրաստումներ
1․ 2019 International Conference on Research in Life-Sciences & Healthcare (ICRLSH), 27-28 Feb, Dubai (as a keynote speaker)
2․  Global research and development services / 19th International Conference on healthcare and life-science research (ICHLSR), held at Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain. 28-29 July 2017 (participation certificate)
3․  XXXI International scientific and practical conference <<International scientific review of the problems and prospects of modern science and education>> USA, Boston>> / February 25, 2017 (Diploma)
4․ International scientific and practical conference European Research: Innovation in science, education and technology / London. United Kingdom. 8-9 February 2017 (Diploma)
5․ Seminar “Versorgung von Menschen mit schwersten Erkrankungen” (Schwerpunkt Neurologie) Seminar an der Fortbildung vom. 04-07 Oktober 2016 (Zertifikat)
6․ Участник XLVI Международной научно-практической конференции <<Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии>> / Интернаука, Москва, 26.01.2016 (сертификат)
7․  The Editorial Board of Global Partnership on Development of Scientific Cooperation , LLC. In recognition of their successful participation in the First International Conference / <<Science and Innovations in the Globalized World>> / San Diego , USA, December 20, 2015 (certificate)
8․  <<Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման>> ծրագրի շրջանակներում իրականացվող <<ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու>> վերապատրաստում, 2015թ. / UNICEF in Armenia (վկայական)
10․  Հոգեկան առողջության պահպանման տեսագործնական թեմատիկ վերապատրաստման դասընթացներ / Ռեքավերի քոլեջ (Հոկտեմբերի 11․  In the Ist International scientific and practical conference <<Education and modern aspects of physical education>>, section – Theory and practice 12․  Ֆրանս – հայկական զարգացման հիմնադրամի <<Դիալոգ>> խուլերի կրթության և ներառման կենտրոնի կողմից կազմակերպված հայերեն ժեստերի լեզվի դասընթացներ , 2015թ. (վկայական)

Հրապարակումներ՝
1. Մուրադյան Ս. Ս. Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների խաղի դերն ու առանձնահատկությունները:Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու: - Եր., 2011թ., էջ 704 – 707:
2. Մուրադյան Ս. Ս. Լսության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերական կարողությունների գնահատման քարտ: -Եր., 2012, 24էջ:
3. Հատուկ կրթության հանրագիտարան / համահեղինակ, - Զանգակ, Եր.: 2012, 248 էջ:
4. Азарян Р. Н., Мурадян С. С.Характеристика уровня развития произношения у детей с нарушением слуха дошкольного возраста. <<Մանկավարժական միտք>> հանդես: - Եր., 2013թ., էջ 258 - 262:
5. Մուրադյան Ս. Ս. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ճիշտ արտաբերության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները: <<Մխիթար Գոշ>> գիտ. հանդես, <<ՍԻՄ տպագրատուն>>, Երևան, 2013 / 7-9, Էջ 97-100:
6. Մուրադյան Ս. Ս. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերական կարողությունների զարգացմանը նպաստող արտասահմանյան և հայկական համակարգչային խաղ-ծրագրերի դերն ու նշանակությունը // Մանկավարժական միտք.- Երևան.- 2015.- № 1-2.- էջ 267-272:
7. Мурадян С. С. Анализ постановки работ по развитию произношения у дошкольников с нарушением слуха. I Международная научно-практическая конференция. Педагогика и современные аспекты физического воспитания.- Краматорск .- ДДМА.- 2015.- № 2.- С. 118-124.
8. Muradyan S. S. Main dimention, aspects and content of surdopedagogic work to form and develop correct pronunciation among preschool hearing-impaired children // European Science and Technology: 10th International scientific conference.- Munich.- 2015.- P. 51-57.
9. Մուրադյան Ս. Ս. Չլսող երեխաների արտաբերման զարգացմանը նպաստող արդի տեխնոլոգիաների կիրառումը ներառական կրթության պայմաններում: <<Ներառական կրթություն. ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, Էջ 86-89:
10. Մուրադյան Ս. Ս. <<Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցականների արտաբերման կարողության զարգացման ուղղությամբ սուրդոմանկավարժների իրազեկվածության մակարդակի ուսումնասիրում>> Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ / Գիտամեթոդական հանդես, Երևան, № 4, 2016, Էջ 133-142:
11. Азарян Р. Н., Мурадян С. С. Основные принципы и положения построения и проведения сурдопедагогической работы по формированию и развитию правильного произношения у детей с нарушением слуха / The Global Partnership on Development of Scientific Cooperation Limited Liability Company Science and Innovations in the Globalized World The Collection of Scholarly Papers. Published in the United States of America. San Diego, CA. 2016. P. 57-62
12. Мурадян С. С. Экспериментальное обоснование эффективности рекомендованных подходов для развития произношения у детей с нарушением слуха. Н 34 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. сб. ст. по материалам XLVI междунар. науч.-практ. конф. – № 1 (46). Включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). ISSN 2309-2742 Часть II. – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С.29-32.
13. Muradyan S. S. << Rating scales for determination of the level of development of pronunciation at children with hearing disorders>>. EUROPEAN RESEARCH / XXV International scientific and practical conference <<European reserch: Innovation in science, education and technology>> /№ 2 (25), London/ United Kingdom. 2017. - P. 78-80.
14. Muradyan S. S. <<Analysis programs teaching pronunciation preschool children with hearing disorders>>. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW / XXXI International scientific and practical conference <<International scientific review of the problems and prospects of modern science and education>> / № 2 (33), Boston, USA. 2017. - P. 79-82.
15. Мурадян С. С. Средства и методы улучшения инклюзивного образования у детей с нарушениями слуха. ІІ Международный научно-практической конференции «Социально – педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика». Ялта. 2018. - С. 178-180.
16. Мурадян С. С. Применение в Армении азбуки как инновационной технологии для детей с нарушением слуха. 23-й Международный научно-практической конференции Инновации в профессиональном и профессионально – педагогическом образовании. Екатеринбург. 2018. - С. 271-274.
17. Мурадян С. С. Реальность и перспективы инклюзивного образования в Армении. ІІ Всеукраинской научно-практической конференция с международным участием «Актуальные проблемы педагогики начальной школы в контексте реформы системы образования. Государственное высшее учебное заведение «Прикарпатский национальный университет им.Василия Стефаника». Украина. 2018. - С. 126-129.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն