ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Սերգեյի Մուրադյան
19.02.2016

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի՝ գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

muradyansvetlana41@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ/Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ 

Կրթություն
2010թ. – Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2008-2010 թթ. Մագիստրոսական կրթություն` Սուրդոմանկավարժություն, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Հատուկ կրթության բաժին
2006-2008 թթ. լրացուցիչ կրթություն լոգոպեդիա մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Հատուկ կրթության բաժին
2004-2008թթ. Մասնագիտություն` Սուրդոմանկավարժություն, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ»,«Հատուկ հոգեբանության հիմունքներ», «Հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցներ», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների բանավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների գրավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա» և այլն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության և դաստիարակության համակարգը, լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման և արտաբերության զարգացման ժամանակակից մոտեցումները

Վերապատրաստումներ
«Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում /վկայական/ (2015թ.)
 Светлана Штукарева «Логотерапия и экзистен-циальный анализ» / Московский Институт психоанализа /հավաստագիր / Ռեքավերի քոլեջ 21 ակադեմիական ժամ (27-28 հոկտեմ-բեր 2015 թիվ)
 Հոգեկան առողջության պահպանման տեսագործնական թեմատիկ վերապատրաստման դասընթացներ /հավաստագիր/ Ռեքավերի քոլեջ (Հոկտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 24, 2015թ)
Ալեքսանդր Սուվորով ՛՛Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում՛՛ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (28.09.2015.)
Ալեքսանդր Սուվորով ՛՛Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևովորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները՛՛ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (29.09.2015.)
In the Ist International scientific and practical conference «Education and modern aspects of physical education», section – Theory and practice of correctional work / certificate/ Kramatorsk, April, 16-17, 2015

 Ֆրանս – հայկական զարգացման հիմնադրամի «Դիալոգ» խուլերի կրթության և ներառման կենտրոնի կողմից կազմակերպված հայերեն ժեստերի լեզվի դասընթացներ / վկայական /
Հրապարակումներ՝
1. Լսության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերական կարողությունների գնահատման քարտ: -Եր., 2012թ., 24էջ:
2. Հատուկ կրթության հանրագիտարան / համահեղինակ, - Զանգակ, Եր.: 2012.
3. Анализ постановки работ по развитию произношения у дошкольников с нарушением слуха. I Международный научно-практический конферанс //Педагогика и современные аспекты физического воспитания. Том 2, Краматорск, ДДМА, 2015, С. 118-124.
4. Main dimention, aspects and content of surdopedagogic work to form and develop correct pronunciation among preschool hearing-impaired children. European Science and Technology: 10th International scientific conference. Munich. 2015. P. 51-57.
5. Չլսող երեխաների արտաբերման զարգացմանը նպաստող արդի տեխնոլոգիաների կիրառումը ներառական կրթության պայմաններում: «Ներառական կրթություն. ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 86-89:
6. Azaryan, R. N., & Muradyan, S. S. (2016). Main principles and provisions of the work in deaf education on the formation and development of the correct pronunciation among children with hearing impairment. In Science and innovations in the globalized world (57-62). San Diego, CA. doi: 10.17809/21(2016)-07.
7. Мурадян С. С. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. Н 34 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. сб. ст. по материалам XLVI междунар. науч.-практ. конф. – № 1 (46). Включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). ISSN 2309-2742 Часть II. – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С.29-32.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն