ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռիտա Նիկոլայի Գևորգյան
31.05.2019

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 59 70 88
gevorgyanrita32@aspu.am

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
2011թ. Կառավարում և վարչարարություն, Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարան, ԱՄՆ
2010թ. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում, Կիրառական անգլերենի կենտրոն, Կանզանսի Համալսարան, ԱՄՆ
2003-2006թթ Դոկտորանտուրա, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
1988-1992 թթ. ՄԱԷԿԿ ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՊՃՀ
1988թ. Ինժեներ-տնտեսագետի որակավորում, Արդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտությամբ, ԵրՊԻ
1984-1987թթ. Տեխնիկական թարգմանչի և ինֆորմատիկի որակավորում (անգլերեն լեզու), Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, ԵրՊԻ
1973-1983 Ե. Չարենցի անվ. անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
1995թ. Հոկտեմբեր, ՄԱԷԿԿ ամբիոնի դոցենտ, ՀՊՃՀ
1993թ. Հոկտեմբեր, Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հետազոտական աշխատանքներ ուղղված ռազմավարական կառավարման և կրթության որակի ապահովման հիմնահարցերին:
Մոտ 50 գիտական հոդվածների և 9 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ:
Միջազգային գիտաժողովների մասնակից` Լոնդոնում, Նյու- Յորքում, Վաշինգտոնում, Բարսելոնայում
Աշխատանքային փորձ
2013-2019թթ՝ Համալսարան-Գործատու համագործակցության կենտրոնի տնօրեն, Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչի տեղակալ, ՀՊՄՀ
2012 թ. Հեռանկարային ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման վարչության պետ, ՀՊՄՀ
2006-2011 թթ. Կրթության Որակի կառավարման և վերահսկման բաժնի վարիչ, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան (ՀՊՃՀ)
Սկսած 1995թ.-ից ՄԱԷԿ ամբիոն դոցենտ, ՀՊՃՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա (հայերեն լեզվով, անգլերեն լեզվով )՝ Ռազմավարական կառավարում, Մենեջմենթի հիմունքներ, Նախագծի կառավարում, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, Որոշուների կայացման տեսություններ, Փոփոխությունների կառավարում
Ասպիրանտուրա` Կրթության կառավարում

Վերապատրաստումներ
2018 թ. հունիս-հուլիս, Ֆինանսական մենեջմենթ, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան
2014 թ. մայիս, Լյուվենի Կաթոլիկ Համալսարան
2013 թ. հոկտեմբեր, Կոբլենցի Համալսարան
2009 թ. մարտ, Լոնդոնի Միդլսեքս Համալսարան
2010թ. փետրվար-մայիս, Ռազմավարական կառավարում/ հեռաուսուցում/ Կեննեդի Դպրոց, Հարվարդի Համալսարան
2008 թ. հոկտեմբեր, Տալինի Տեխնիկական Համալսարան,Կրթության որակի ապահովման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,
2006 թ. նոյեմբեր, Պրագայի Տնտեսագիտական համալսարան
2005 թ. հոկտեմբեր, Բռնոյի Տեխնոլոգիական Համալսարան
2002 թ. հոկտեմբեր Մարսելի Բարձրագույն ինժեներական Համալսարան
2000 թ. հունվար-մարտ Կալիֆոռնայի Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա
1998 թ. մարտ-մայիս Կառավարման արևմտյան փորձի ուսումնասիրություն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն

Միջազգային ծրագրեր
2013-2017թթ. TEMPUS <<ԱՐՄԱԶԵԳ>> ծրագիր՝ ուղղված էլեկտրոնային ուսուցման գործիքամիջոցների ներդրմանը՝ հարատև ուսուցման համատեքստում
2012 -2016 թթ. TEMPUS <<Մահատմա>> ծրագիր՝ ուղղված <<Կրթության կառավարում>> նոր մագիստրոսական կրթական ծրագրի ներդրմանը
2012 -2016 թթ. TEMPUS <<Արարատ>> ծրագիր՝ ուղղված Համալսարան-գործատու համագործակցության ամրապնդման հիմնահարցերին և գործատուի պահանջներին համահունչ կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների համապատասխանությանը
2011-2012 թթ. TEMPUS-JEP ծրագիր` ուղղված Համալսարանի ինքնավերլուծության համակարգի ձևավորման և ինտեգրման հիմնահարցերին,
2011-2012 թթ. TEMPUS նախագիծ ուղղված Բարձրագույն կրթական հաստատությունների որակի ապահովման համակարգի միջազգայնացման և համադրելիության հիմնահարցերին
2008-2009 թթ. OSI-ի հիմնադրամի N16550 նախագիծ` ուղղված ՀՊՃՀ-ում կրթական ծրագրերի որակի ապահովման մեթոդական և ընթացակարգային փաթեթի մշակմանը և կիրառմանը:
2007-2008 թթ. TEMPUS նախագիծ` ուղղված Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ENQA ստանդարտների շրջանակում ներբուհական որակի ապահովման համակարգի ներդրմանը:
2007 թ. TEMPUS SCM նախագիծ, ուղղված ECTS հենքով ARMCREDIT համակարգի ներդրմանը Հայաստանում:
2006-2007 թթ. OSI-ի հիմնադրամի N15509 նախագծի շրջանակներում կազմակերպված միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից միտված Հայաստանում ներբուհական որակի ապահովման մեխանիզմների մշակմանը:
2005 թ. TEMPUS SCM T020B05-ARM նախագիծ` ուղղված ներբուհական որակի ապահովման մեխանիզմների և ընթացակարգերի մշակմանը և փորձնական ներդրմանը:
2001-2003 թթ. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում իրականացված նախագիծ՝ ուղղված արտադրություն–համալսարան փոխհարաբերությունների ձևավորմանը և հետագա զարգացման հիմնահարցերին:
2000- 2003 թթ. Կալիֆոռնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարանի և ՀՊՃՀ–ի համագործակցային ծրագիր՝ ուղղված նոր դասընթացների ներդրմանը և դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը:

Վերջին տարիների միջազգային հրապարակումները
1. R. Gevorgyan “Development and Implementation of the Model for Sales Volume Forecasting for the Brewing Company”. ICBIM 2018, International Conference on Business and Information Management, September 2018, Barcelona, Spain.
2. G. Margarov, R. Gevorgyan, E. Mitrofanova “Designing Effective Online Surveys for Engineering Study Programs Development Based on Feedback from Stakeholders”. IEEE EDUCATION. Global Engineering Education Conference, April 2017, Athens, Greece.
3. R. Gevorgyan “Human Resource Performance Measurement Techniques in Higher Education”. Samara State Technical University. International Conference. Proceedings of the HR Forum with international participation, pp. 301-310, Samara, 2016.
4. R. Gevorgyan, E. Georgiadou, M. Hovsepyan “BPMM – a Balanced Performance-Measurement Model and the Role of Human Resources in Formulating and Implementing an Organization’s Quality Enhancement Strategy”. INSPIRE XIX: Global Issues in IT Education. Southampton Solent University, 2014.
5. R. Gevorgyan “Learning and Teaching Quality Enhancement Strategy” –A case study from Armenia. INSPIRE XVII: Education Matters University of Tampere, Finland, 2012.
6. Kerstin V. Siakas, Rita Gevorgyan, Elli Georgiadou. “IT Methods and Techniques Applied to Educational Quality Enhancement International journal of Human Capital and Information Technology Professionals”, Volume 2, Issue 3., 2011.
7. Rita Gevorgyan “The Strategic Management Issues at State Engineering University of Armenia”. The 17th Annual International Deming Research Conference. New York, 2011.

Գրքեր
1. Human Resource Management Issues through the implementation of Balanced Scorecard System. Moscow, 2017.
2. Development of Balanced Scorecard indicators for the management of customs personnel. Moscow, 2017.
3. The Future of Higher Education in Post-Communist States. USA, Interactivity Foundation, Parkesburg, 2011.
4. Procedures for Evaluation of academic units and self -assessment of the SEUA, 2009.
5. Remarks for Formation and Implementation of the SEUA Education Quality Assessment and Insurance System. SEUA, 2007.
6. Monograph Strategic management of Organizations. SEUA, 2006
7. Career Planning Process. SEUA, 2002.
8. Principles of Strategic Management Course materials, SEUA, 2000.
9. Basics of Management. Course materials, SEUA, Yerevan 1997.